fbpx

Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden
de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video: de gebruiker
van deze algemene voorwaarden: After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video gevestigd aan de Rijtse Akkers 42 te Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73019143; overeenkomst: de overeenkomst tussen After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video en de opdrachtgever; opdrachtgever: het bedrijf dat of de natuurlijke
persoon die met After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video een overeenkomst aangaat; consument: de opdrachtgever zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.
werk: alle voorstellen, offertes, prijsopgaves,
adviezen, concepten, ideeĆ«n, teksten, informatie, bestanden, ontwerpen, fotoā€™s, videoā€™s,
afbeeldingen en alle andere werken in de zin van de Auteurswet die in het kader van de overeenkomst door After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video zijn vervaardigd;
content: ontwerpen, teksten, afbeeldingen,
huisstijl, logoā€™s, merken, e.d. die door de opdrachtgever worden aangeleverd en die door After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video in de productie verwerkt dienen te worden; medewerker: de natuurlijke persoon werkzaam bij After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video die door de opdrachtgever wordt ingehuurd.

Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte van
TAfter Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video en op alle overeenkomsten
tussen After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video en de opdrachtgever.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk of via de e-mail worden overeengekomen en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij expliciet van toepassing zijn verklaard.
2.4. De eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.
2.5. Indien een of meer van de bepalingen in
deze algemene voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins niet afdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6. Indien After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.7. After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video heeft het
recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van
de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na de
totstandkoming van de overeenkomst akkoord is gegaan met een gewijzigde versie van de algemene voorwaarden.

Aanbod en offertes
3.1. Ieder aanbod en alle offertes van After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video zijn vrijblijvend.
3.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video opgegeven eisen en specificaties van de gewenste productie en andere gegevens waarop After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video haar aanbod of offerte baseert.
3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod, voorstellen, overeenkomsten, offertes of emailberichten vanAfter Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video of op haar website binden After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video niet.
3.4. Al datgene dat in het kader van een voorstel en/of offerte door After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video wordt verstrekt, blijft haar onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd.
3.5. Indien After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video voordat de overeenkomst tot stand komt, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeƫn en concepten aan de potentiƫle opdrachtgever heeft verstrekt en/of kenbaar heeft gemaakt en er komt uiteindelijk geen overeenkomst tot stand, dan is het
niet toegestaan de ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeƫn en concepten zonder voorafgaande toestemming van After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken. Wordt in strijd met dit artikel gehandeld, dan heeft After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video het recht voor het gebruik een marktconforme vergoeding in rekening te brengen.

Totstandkoming van de overeenkomst, annulering en opzegging
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de
opdrachtgever de overeenkomst of offerte van
After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video heeft ondertekend en aan Thuur Kurvers Photo and Video heeft geretourneerd dan wel nadat de opdrachtgever via de e-mail uitdrukkelijk akkoord is gegaan
met het aanbod van After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video
4.2. Een tot stand gekomen overeenkomst kan niet kosteloos geannuleerd worden. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, dan wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht het percentage van het geoffreerde bedrag dat in de overeenkomst als annuleringskosten is opgenomen. Nadat After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video een aanvang heeft gemaakt
met het uitvoeren van de overeenkomst, kan
de overeenkomst niet meer door de opdrachgevergeannuleerd worden.
4.3. Indien partijen een overeenkomst zijn aangegaan voor een bepaalde tijd, dan kan de overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd, tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Zijn partijen tussentijdse opzegging overeengekomen, dan dient de opzegtermijn in acht te worden die in de overeenkomst staat. Staat in de overeenkomst geen opzegtermijn, dan dienen partijen een redelijke opzegtermijn in acht te nemen.

Uitvoering van de overeenkomst
5.1. After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
5.2. After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.
5.3. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een met name genoemde persoon, dan zal After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meerdere personen met dezelfde kwalificaties.
5.4. After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
5.5. After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video kan niet
garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/ of meer naamsbekendheid.
5.6. Indien TAfter Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video in opdracht van de opdrachtgever samenwerktmet een door de opdrachtgever ingeschakelde derde partij, dan kan Thuur Kurvers Photo and Video nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van deze derde partij.

Oplevertijden
6.1. De door After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video opgegeven oplevertijden zijn niet als fatale termijnte beschouwen.
6.2. In het geval dat een door After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video met de opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
6.3. Overschrijding van een opleveringstermijn
geeft nooit recht aan de opdrachtgever tot
enigerlei schadevergoeding of een andere actie jegens After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video.
6.4. Indien After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video het vermoeden heeft of weet dat zij niet tijdig kan opleveren, dan zal After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video de opdrachtgever daarvan zo spoedig
mogelijk in kennis stellen.

Verplichtingen van de opdrachtgever
7.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat
alle gegevens, zaken en faciliteiten, waarvan
After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld.
7.2. De opdrachtgever zal After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst medewerking verlenen.
7.3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever vrijwaart After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige
verstrekte gegevens.
7.4. Vindt de productie (deels) plaats op de
locatie van de opdrachtgever, dan dient de
opdrachtgever zodanige maatregelen te treffen dat de medewerkers van After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video tijdens de productie beschermd zijn tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed.
7.5. De opdrachtgever is gehouden After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
7.6. Voor zover de opdrachtgever in het kader
van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.
7.7. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk
voor het verveelvoudigen of openbaar maken
van door hem aangeleverde content waarvan de rechten bij derden liggen.
7.8. Het is de opdrachtgever niet toegestaan
After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video een opdracht te geven tot het maken van een productie die inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten,
portretrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video constateert of een vermoeden heeft dat de door de opdrachtgever gewenste productie in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video het recht de overeenkomst (tussentijds) te annuleren en worden alle tot het moment van de beƫindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. TAfter Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video is niet verplicht te controleren of de door de opdrachtgever gewenste productie de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is.
7.9. Wordt de productie vertraagd door een
handelen en/of nalaten van de opdrachtgever,
dan wordt de opdrachtgever daarvan in kennis gesteld en dan kan After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele (vertragings)schade die daaruit voortvloeit.
7.10. Indien de opdrachtgever weet of het vermoeden heeft dat hij zijn verplichtingen niet
tijdig kan nakomen, dan dient hijAfter Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video daarvan onverwijld in kennis te stellen.
7.11. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video niet nakomt, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video handelt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video daardoor lijdt en heeft After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.

Inhuren van personeel
8.1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te
dragen dat de locatie(s) waar, de hulpmiddelen waarmee en de omstandigheden waarin de medewerker de werkzaamheden uit dient te voeren veilig zijn en voldoen aan alle wettelijke voorschriften.
8.2. Indien de medewerker wegens ziekte of een andere omstandigheid geen werkzaamheden kan uitvoeren, dan worden de opdrachtgever
daarvan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis gesteld. In een dergelijk geval zal After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video alles doen dat binnen haar
macht om zo spoedig mogelijk de medewerker te vervangen voor een andere medewerker met dezelfde kwalificaties. After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video kan niet garanderen dat zij een geschikte vervanger vindt.
8.3. Indien binnen de organisatie van de opdrachtgever bepaalde richtlijnen en/of (huis) regels gelden, dan dient de opdrachtgever de medewerker daarvan op de hoogte te stellen.
8.4. De medewerker werkt onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. De opdrachtgever neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
8.5. Indien de medewerker tijdens zijn werkzaamheden bij de opdrachtgever een ongeval overkomt, is de opdrachtgever verplicht
om terstond de arbeidsinspectie en TAfter Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video daarover te informeren, met vermelding van het tijdstip, de aard van het ongeval en de gevolgen in deze.
8.6. De opdrachtgever zal zich tegenover de
medewerker gedragen zoals een goed werkgever betaamt overeenkomstig de verplichtingen die voor een werkgever uit de wet ten aanzien van een werknemer voortvloeien. De opdrachtgever vrijwaart After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video voor eventuele aanspraken van de medewerker ter zake van handelen of nalaten van de opdrachtgever in strijd met het hiervoor gestelde, alsmede voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade, door nalaten of handelen van de medewerker tijdens de terbeschikkingstelling toegebracht.
8.7. Indien de medewerker in de uitoefening
van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft
bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen.
8.8. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een afdoende, totaal
dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor
alle directe en indirecte schade zoals omschreven in dit artikel.
8.9. De opdrachtgever behandelt alle persoonlijke gegevens van de medewerker die aan hem ter beschikking zijn gesteld vertrouwelijk en verwerkt deze persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Ter beschikking stellen van materialen
9.1. De opdrachtgever is verplicht al het nodige
te doen om ter beschikking gestelde materialen in stand te houden, respectievelijk beschadigingen, verdwijning, vernieling, etc. te voorkomen.
9.2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan materialen die is ontstaan gedurende de periode dat de opdrachtgever de materialen onder zich heeft.
9.3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan
veranderingen aan te brengen aan ter beschikking gestelde materialen.
9.4. Na het einde van de overeenkomst dienen
ter beschikking gestelde materialen onverwijld schoon, volledig en onbeschadigd in de
macht van After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video te worden gesteld.
9.5. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de opdrachtgever onmiddellijk
After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video.

Wijziging van de overeenkomst
10.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in goede samenspraak de overeenkomst aanpassen.
10.2. Indien partijen overeenkomen dat de
overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,
kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering
daardoor worden beĆÆnvloed. After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
10.3. Indien de wijziging of aanvulling op de
overeenkomst financiƫle en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
10.4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal TAfter Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
10.5. Het verzoek van de opdrachtgever om
uitstel van de uitvoering van de overeenkomst, dient schriftelijk of via de e-mail bij After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video te worden ingediend. Alle extra kosten die gepaard gaan met het uitstel, zoals: annuleringskosten van derden en gereserveerde
productiecapaciteit, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Prijzen
11.1. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.
11.2. Prijzen en tarieven die aan een cosument
kenbaar worden gemaakt zijn inclusief btw.
11.3. After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video mag een vast overeengekomen vergoeding verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaam komen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video, dat niet van After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video mag worden verwacht de overeengekomen
werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding.
De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk
van deze verhoging in kennis gesteld. 11.4. Overuren worden overeenkomstig hetgeen is opgenomen in de overeenkomst doorbelast.
11.5. Wordt een vast overeengekomen prijs
verhoogd, dan heeft de consument het recht
de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een wettelijke plicht, zoals een verhoging van het btw-tarief. Een dergelijke ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en zo spoedig mogelijk nadat de consument in kennis is gesteld van de prijsverhoging.

Muziek
12.1. Voor muziek die in een productie wordt
gebruikt moeten rechten afgedragen worden
aan auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra.
Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De hoogte van de rechten worden bepaald door Buma/Stemra. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de afdracht hiervan.

Betaling
13.1. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum betalen.
13.2. Dient de opdrachtgever een deel van het
geoffreerde bedrag vooraf te betalen en betaalt de opdrachtgever het vooraf gefactureerde
bedrag niet tijdig, dan heeft After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het vooraf gefactureerde bedrag is voldaan. De opdrachtgever wordt schriftelijk of via de e-mail van
en dergelijke opschorting in kennis gesteld.
After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de opdrachtgever lijdt door de opschorting.
13.3. Indien de opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigdesom opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. Bij de consument worden de buitengerechtelijke incassokosten
vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.
13.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
13.5. Iedere betaling door de opdrachtgever
strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de factuur die het langst openstaat.
13.6. After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een
bestaande verplichting tot afgifte, totdat de
opdrachtgever alle aan After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video verschuldigde bedragen betaald heeft.
13.7. Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat
de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen
vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Intellectuele eigendomsrechten
14.1. De intellectuele eigendomsrechten met
betrekking tot het content berusten bij de
opdrachtgever of diens licentiegevers. De opdrachtgever verleent TAfter Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video voor het realiseren van de productie een niet-overdraagbare licentie op het content.
14.2. Het auteursrecht alsmede alle overige
rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) het werk berusten bij After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video het werk te publiceren of te verveelvoudigen. De opdrachtgever
dient de auteursrechten van After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video te allen tijde te respecteren. Handelt de opdrachtgever in strijd met de auteursrechten van TAfter Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video, dan is de opdrachtgever aansprakelijk
voor alle schade die After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.
14.3. De auteursrechten op de opgeleverde
productie worden aan de opdrachtgever overgedragen nadat de opdrachtgever aan al zijn financiƫle verplichtingen, die verband houden met het vervaardigen van de productie, heeft voldaan. Zolang de opdrachtgever niet betaald heeft voor de productie, is het de opdrachtgever niet toegestaan de productie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
14.4. Door het geven van een opdracht tot
openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video voor
de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiƫle als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
14.5. After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video vermeldt haar naam en/of logo en haar functie in de aftiteling van de productie.
14.6. Artikel 14.5 is niet van toepassing indien de aard van de productie zich daar niet voor leent.
14.7. Thuur Kurvers Photo and Video is gerechtigd de naam en/of het logo van de opdrachtgever op haar website te plaatsen als zijnde een opdrachtgever van After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video
14.8. After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video behoudt
zich het recht voor om de productie te gebruiken ter promotie van After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video, waaronder het plaatsen van (een deel
van) de productie op haar website en social
media kanalen.

Onderzoek naar het bestaan van rechten
15.1. Tot de overeenkomst behoort niet het
uitvoeren van onderzoek naar het bestaan
van merkrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
15.2. De opdrachtgever dient zelf na te gaan
of het content geen inbreuk maakt op de merkrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Heeft het openbaar maken van de productie tot gevolg dat inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten, auteursrechten of portrtrechten van derden, dan komt dat geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Klachten
16.1. Klachten over de werkzaamheden dienen
door de opdrachtgever aan After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video zo spoedig mogelijk kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video in staat is adequaat te reageren.
16.2. Na het indienen van de klacht dient de
opdrachtgever After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen
werkzaamheden te verrichten. Het feit
dat After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video overgaat tot het onderzoeken van de klacht impliceert niet dat After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekig zijn.
16.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van
artikel 17 van deze algemene voorwaarden.
16.4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Aansprakelijkheid en verjaring
17.1. After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden; enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen,
die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
17.2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aang leverde
gegevens en stukken. After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens,
stukken, uitgewerkte ontwerpen, content, e.d.
onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven aanwijzingen en/of instructies. De opdrachtgever vrijwaart After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video tegen alle aanspraken ter zake.
17.3. De opdrachtgever accepteert dat de uitvoering van de overeenkomst vertraging kan
ondervinden door weersomstandigheden of onvoorziene technische gebreken aan apparatuur. After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video is nimmer aansprakelijk voor dergelijke vertragingen.
17.4. Het openbaar maken van de door After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video and Video vervaardigde productie is geheel voor risico van de opdrachtgever.
After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor negatieve publiciteit naar aanleiding van het openbaar maken van de productie
17.5. After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de
gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
17.6. Iedere aansprakelijkheid van After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling vanm gevolgschade, vermissing of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
17.7. Indien Thuur Kurvers Photo and Video
aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de dan is de aansprakelijkheid van After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video beperkt tot het factuurbedrag,
althans tot dat gedeelte van de overeenkomst
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
17.8. De opdrachtgever vrijwaart Thuur Kurvers
Photo and Video voor vorderingen die derden
tegen Thuur Kurvers Photo and Video instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor TAfter Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande.
De opdrachtgever is gehouden After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video mochten ontstaan als direct of indirect gevolg
van een door een derde tegen haar ingestelde
vordering als bedoeld in dit lid.
17.9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar
vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video kan aanwenden.

Overmacht
18.1. Van overmacht aan de zijde van After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video is onder andere sprake indien After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: internetstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, storing in het e-mailverkeer, weersomstandigheden,
natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, diefstal, brand, ziekte van een of meerdere medewerkers, defecten aan apparatuur ontstaan
tijdens het uitvoeren van de overeenkomst,
overheidsmaatregelen en fouten in software of online diensten van derden.
18.2. Onder overmacht dient tevens te worden
verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming
van een door After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video inschakelde derde partij.
18.3. After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video heeft het recht zich op overmacht te beroepen ook indien de omstandigheid welke de overmacht oplevert intreedt nadat de opleveringstermijn is overschreden.
18.4. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
19.1. Thuur Kurvers Photo and Video is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de medewerker tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt blootgesteld aan
een gevaarlijke situatie en/of indien een
gevaarlijke situatie voor de medewerker dreigt
te ontstaan; de opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;
na het sluiten van de overeenkomst After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te
vrezen geven dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
de opdrachtgever in staat van faillissement
verkeert; ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard; de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beƫindigd.
19.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Indien After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
19.3. After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt doordat After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video de overeenkomst voortijdig heeft
ontbonden of doordat TAfter Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video de uitvoering van de overeenkomst heeft opgeschort.
19.4. After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Geheimhouding
20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
20.2. Indien After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video ā€“ op grond van een wettelijke bepaling of een
rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
21.1. Op elke overeenkomst tussen After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
21.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en TAfter Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video gevestigd is. Indien After Image Media / Thuur Kurvers Photo and Video een beroep doet op dit artikel, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

After Image Media legt graag herinneringen vast, geen cookies. Toch hebben we wat digitale \'cookies\' om je de beste ervaring te bieden. Accepteer ze en begin je visuele reis!  Meer info